Hulp nodig?

AVG en uw privacy

 

Binnen onze organisatie hechten wij het grootste belang aan de privacy van u als gast. Leest u onze privacy verklaring aandachtig door en leer hoe wij binnen onze organisatie met alle zorgvuldigheid met uw gegevens om gaan.

 

Privacy Verklaring

Meer Hotels en alle hier aan gelieerde ondernemingen (vanaf nu met MH aangeduid) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens MH verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

MH verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt MH veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van MH.

Doel verwerking persoonsgegevens

MH verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: - het kunnen bevestigen van een geboekt verblijf in onze accommodaties- het kunnen factureren van verblijfskosten- het in contact kunnen komen met gast voorafgaand aan verblijf- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, o.a. de gemeentelijke toeristenregistratie- marketing- en communicatie activiteiten.- werving en selectie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

MH verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 
- Naam, adres, woonplaats (NAW)- Telefoonnummer en e-mail adres- Geboortedatum en nationaliteit hoofdboeker- Gezinssamenstelling en leeftijden- Kenteken auto wanneer deze op onze terreinen gestald wordt- Creditcard gegevens ter garantie van de boeking- Camerabeelden in en rondom onze accommodaties
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt MH omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

MH verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: - wettelijke verplichting- uitvoering van een overeenkomst- verkregen toestemming van betrokkene(n)- gerechtvaardigd belang- veiligheidsbelang

Delen van persoonsgegevens met derden 

VHL deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van MH zoals een IT-leverancier of accountant, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan MH persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van MH uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door MH ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    
MH deelt uw persoonsgegevens intern tussen alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Beveiliging persoonsgegevens

MH hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval MH gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal MH in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 Bewaartermijn persoonsgegevens
MH bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Privacy rechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij MH aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: MEER Hotels t.a.v. het management. Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u MH telefonisch bereiken via tel. 0118 582943.
Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen: a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)d. recht van verzette. recht op data portabiliteit f.  recht op vergetelheid g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. MH neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik sociale media 

Op de website(s) van MH, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linked in of Facebook. MH houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies 

MH houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door MH verkocht aan derden. 
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van MH te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van MH op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. 
De website van MH maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van MH geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik sociale media’ is omschreven. MH heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

MH heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze websites gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking / Privacy Officer van MH via info@meerhotels.com

Deze privacy verklaring is op 1 januari 2024 vastgesteld.